Henkilöstö

MITATTUA TYÖTURVALLISUUTTA JA TYÖHYVINVOINTIA

Vuonna 2016 Staran sairauspoissaolot laskivat tavoitteen mukaisesti. Myös tapaturmataajuus laski edelleen. Työhyvinvoinnin tilaa ja kustannuksia kuvaava mittari osoitti kehityksen tuovan miljoonaluokan säästöt. Kunta10-tutkimuksen vastaajamäärä nousi huimasti.

Starassa oli vuoden 2016 lopussa 1 251 vakituista työntekijää, kun edellisvuonna vastaava luku oli 1 318. Henkilöstön lukumäärä on laskenut vuosi vuodelta, koska lähteneiden tilalle on rekrytoitu uusia vain painavin perustein.

Työntekijöiden keski-ikä oli 45,5 vuotta, mikä on hieman edellisvuotta korkeampi. Kesäkaudella Stara tarjosi työtä 150 alle 20-vuotiaalle kesätyöntekijälle sekä sadoille kausityöntekijöille. Vuonna 2016 vakituisten työntekijöiden osuus oli 88 prosenttia.

Vuoden 2106 sairauspoissaoloprosentti laski 5,03 prosenttiin, ja Stara saavutti kaupungin asettaman sitovan toiminnallisen tavoitteen eli 0,2 prosentin laskun. Laskennallinen säästö sairauspoissaoloissa oli 0,8 miljoonaa euroa vuoteen 2015 verrattuna.

Henkilöstö kuukausittain 2016

Henkilosto2

TYÖHYVINVOINTI TOI SäÄSTÖJÄ

Vuonna 2016 Stara seurasi ja hyödynsi HR-tunnusluvuista sairauspoissaoloprosenttia, tapaturmataajuutta, varhaisen tuen ja tulos- ja kehityskeskustelujen käyntiasteita sekä Tyhy-mittarin ja Kunta10-tutkimuksen tuloksia.

Tunnuslukuja seurataan kesällä 2016 käyttöön otetulla HR-tunnuslukujen liikennevalotaulukolla. Se visualisoi osastojen ja yksiköiden tilanteen suhteessa tavoitteisiin, aiempaan tulokseen ja muihin osastoihin. Tunnusluvut julkaistaan henkilöstölle neljännesvuosittain.

Toukokuussa 2016 julkaistu koko kaupungin työhyvinvoinnin tilaa ja kustannuksia kuvaava Tyhymittari osoitti, että Staran vähentyneet sairauspoissaolot, työtapaturmat ja varhaiset eläköitymiset toivat laskennallisesti noin 1,1 miljoonan euron säästöt. Kaupungin virastojen vastaavat säästöt olivat kokonaisuudessaan noin 4 miljoonaa euroa, joten Staran osuus oli huomattava.

TYÖKYKY TALTEEN, RESURSSIT KÄYTTÖÖN

Staran ja Työterveys Helsingin tekemä kartoitus selkiytti runsaasti sairauspoissaoloja omaavien tilannetta ja mahdollisuuksia työkyvyn säilyttämiseen. Näin varmistettiin, että työntekijä on työkykyä ylläpitävien toimien piirissä. Tavoitteena on löytää yksilöllisiä ratkaisuja.

Stara osallistui myös Kevan koordinoimaan Helsinki-pilottiin, joka edisti sairauspoissaolojen hallintaa, osatyökykyisten työssä pysymistä sekä työkykyjohtamista.

Henkilöstö ikäryhmittäin 2016

Henkilosto

IKÄ LUKUMÄÄRÄ %
bullet1 19–29 190 13 %
bullet2 30–39 229 16 %
bullet3 40–49 393 28 %
bullet4 50–59 474 33 %
bullet5 60–68 137 10 %

Henkilöstö 31.12.2016

2015 2016
Henkilöstömäärä (yhteensä) 1 468 1 423
Vakinaisten osuus (%) 90 88
Lähtövaihtuvuus (hlöä) 57 68
Josta eläköityminen (hlöä) 38 36
Naisten osuus (%) 21,4 21,9
Keski-ikä 45,1 45,5
Sairaudet ja työtapaturmat (%) 5,5 5,03

KUNTA10 OLI MENESTYS

Kunta10-tutkimus mittaa henkilöstön hyvinvointia ja työelämän kehitystä kahden vuoden välein. Vuonna 2016 Staran vastausprosentti oli 76, eli nousua edelliskerrasta oli 20 prosenttia. Työvoimavaltaisen Staran saavutus lisää koko kaupungin tulosten painoarvoa.

Vuoteen 2014 verrattuna kehitystä oli tapahtunut sekä työyhteisön että johtamisen alueella, ja kokemus työpaikkakiusaamisesta oli selkeästi vähentynyt. Toisaalta koettu väkivalta työtehtävissä oli yleistynyt.

Myönteiseen kehitykseen ovat osaltaan vaikuttaneet vuoden 2014 tulosten perusteella lanseeratut kehittämistoimet, kuten työyhteisöjen tulos- ja kehityskeskustelut eli ryhmäTUKE-keskustelut, joita kehitettiin edelleen vuonna 2016. RyhmäTUKE-keskusteluja pitävät esimiehet valmennettiin käyttämään osallistavia menetelmiä.

Kunta10-tulosten perusteella tunnistettiin 15 työyhteisöä, joita tuetaan seuraavaan tutkimukseen asti. Esimiehille suunniteltiin valmennuksia tulosten käsittelyyn.

MUUTOSTEN VUOSI

Kaupungin hallintomallin muutos työllisti erityisesti henkilöstö- ja viestintäyksikköjä, kun Stara varautui vaihtoehtoisiin tulevaisuudenkuviin. Noin 50 avainhenkilöä valittiin viestimään muutoksesta ja osallistamaan henkilöstöä työyhteisöissä. Syksyn infotilaisuuksissa käsiteltiin kaupunkitason organisaatiomuutosta ja Staran asemaa. Joulukuussa painopiste siirtyi liikelaitosmalliin valmistautumiseen. Tilaisuuksien materiaalit koottiin intraan ja pääkohdat kerrattiin toimitusjohtajan tilannekatsausvideoissa. Muutoksen etenemistä seurattiin tarkasti myös sisäisessä tiedotelehtisessä, Staran Helmi-intrassa sekä henkilöstölehti Stadin rakentajassa. Lehden neljässä numerossa käsiteltiin erityisesti muuttuvia asiakkuuksia ja kilpailukyvyn kehittämistä. Esimiehille viestittiin lisäksi kuukausittain sähköisellä uutiskirjeellä, Esimiespostilla.

Paikallisiin sopimuksiin perustuva rakennusviraston aikainen palkkausjärjestelmä lopetettiin logistiikassa ja rakennustekniikassa. Koko Staran henkilöstön palkkaus määräytyy 1.2.2017 alkaen kunnallisten virka- ja työehtosopimusten mukaan ja palkitsemiseen käytetään kaupungin yhteisiä malleja.

Huhtikuun lopulla noin 70 Staran viher- ja katutyöntekijää yhdisti koulutus- ja työpäivän siistimällä muutamassa tunnissa Alppipuiston kesäkuntoon. Päivän ideana oli työn ohessa jakaa omaa osaamista ja tutustua uusiin työmenetelmiin.

TYÖTURVALLISUUS KOHENI EDELLEEN

Turvallisuustilastot vuodelta 2016 osoittavat myönteisen kehityksen jatkuneen. Tapaturmien määrää suhteessa tehtyihin työtunteihin mittaava tapaturmataajuus laski 34,5:stä 29:ään. Vuonna 2016 poissaoloon johtaneita työtapaturmia sattui 75, edellisvuonna 89.

Tapaturmataajuus 2015-2016

Tapaturmat 2015 2016
Työtunnit 2 579 986 2 580 856
Kokonaismäärä (kpl) 120 105
Väh. 1 päivän poissaolo (kpl) 89 75
Tapaturmataajuus* 34,5 29,1

*Tapaturmataajuusluvut on laskettu aiemmista toimintakertomuksista poiketen poissaoloon johtaneista työpaikkatapaturmista.

Edellisvuosina kehitetyt työturvallisuuskäytännöt vakiintuivat. Työturvallisuustuokioista ja –kierroksista raportoitiin yhtenäisen mallin mukaan, ja työturvallisuuslukuja seurattiin kuukausittain.

Esimiesten työsuojeluvastuiden kirkastaminen jatkui johdon ja osastojen yhteyshenkilöiden työturvallisuuskoulutuksella.

Työturvallisuusohjeet kartoitettiin ja päivitettiin. Osastot laativat ja ottivat käyttöön vaarallisten töiden työturvallisuusohjeet. Vuonna 2016 loppusuoralla olleen työn tavoitteena oli muodostaa yhteinen työturvallisuusohjeisto ja opastusaineisto työhön.

TYÖTURVALLISUUSKOULUTUKSIA JA -TUOKIOITA

Vuonna 2016 toimitusjohtaja teki 12 Safety walk -turvallisuuskierrosta, yksikönjohtajat ja tuotantopäälliköt tekivät 248 turvallisuuskierrosta. Kierrosten teemoja olivat muun muassa kemikaaliturvallisuus, melun ja pölyn torjunta, yleinen siisteys ja järjestys sekä koneturvallisuus. Lisäksi rakennustyömailla tehtiin viikoittain lakisääteiset turvallisuuskierrokset.

Staran esimiehet pitivät 1 084 turvallisuustuokiota, joissa keskusteltiin eri työvaiheisiin liittyvistä työturvallisuusasioista, kuten turvallisuusohjeista, tapaturmista tai turvallisuuspoikkeamista. Lisäksi Starassa pidettiin valtakunnallisena tapaturmapäivänä yhteinen turvallisuustuokio.

Työsuojelutoimikunta kokoontui kuusi kertaa. Toimikunnassa seurattiin muun muassa työsuojelun toimintasuunnitelman etenemistä, Staran saamien viranomaishuomautusten korjaustoimenpiteitä, kemikaaliturvallisuuden kehittämistä ja osastojen työsuojelutoimia.

TYÖTURVALLISUUTTA OSASTOILLA

Kaupunkitekniikan ylläpito mittasi Kampin tukikohdan sisäilman pöly- ja hiukkaspitoisuuksia. Tulokset ohjasivat ilmanlaadun parantamista. Osaston käytössä olevien hiekkasiilojen turvallisuus tarkistettiin yhdessä asiakkaan kanssa.

Rakennustekniikka hyödynsi videoita työturvallisuuden kehittämisessä. Henkilöstö kuvasi töitään työturvallisuuden näkökulmasta työmailla. Videoita käytettiin myös ajankohtaisista asioista tiedottamiseen.

Logistiikan korjaamolla keskityttiin kemikaalien käytön turvallisuusnäkökohtiin ja kehitettiin suojautumista ja varastointia osana koko Staran kemikaalikartoitusta ja -riskienhallintaa. Korjaamon kalustohankinnoissa kiinnitettiin erityistä huomiota ergonomiaan sekä melun ja tärinän vähentämiseen.