Talous

Toiminnan volyymi kasvoi

Tuotannon kokonaisvolyymin hienoinen nousu jatkui jo toista vuotta peräkkäin. Stara saavutti sille asetetun sitovan toimintakatetavoitteen.

Staran toimintakate vuonna 2016 oli 8,9 miljoonaa euroa, eli toimintakatetavoite 8,884 miljoonaa ylittyi tarkasti. Tulos poistojen jälkeen oli 5,2 miljoonaa euroa ylijäämäinen.

Staran kokonaiskulut nousivat hieman vuonna 2016. Toiminnan volyymin kasvaessa Stara osti palveluja noin 86 miljoonalla eurolla, mikä oli 43 prosenttia vuoden kuluista. Aineisiin, tarvikkeisiin ja materiaaleihin kului reilu miljoona euroa edellisvuotta enemmän. Kiinteät kulut laskivat 0,1 prosenttia.

Vuonna 2016 Stara pyrki nostamaan tuottavuutta, laskemaan hintatasoa sekä samanaikaisesti tekemään kustannusrakenteesta läpinäkyvämpää. Työ jatkuu vuonna 2017.

Vuonna 2016 Staran suurimpia asiakkaita olivat rakennusvirasto ja kiinteistöviraston Tilakeskus. Muita merkittäviä asiakkaita olivat HSY:n vesihuolto, liikunta- ja kiinteistövirasto sekä sosiaali- ja terveysvirasto, Helsingin kaupungin liikennelaitos, Helen, Palmia ja Helsingin Satama.

Kaupunkitekniikan rakentaminen laski vuonna 2016 hintoja toiminnan tehostumisen ja uuden hinnoittelumallin myötä. Stara myi aiempaa suurempia katu- ja infrahankkeita, kuten Mechelininkadun perusparannustyön vuosille 2017–2018.

Suurimmat asiakkaat

% LIIKEVAIHDOSTA
Talous
ASIAKAS 2015
MILJ €
2016
MILJ €
bullet1 Rakennusviraston katu- ja puisto-osasto 115,8 119,8
bullet2 Tilakeskus 44,2 45,3
bullet3 HSY:n vesihuolto 12,7 11,7
bullet4 Muut sisäiset
HKR-Rakennuttaja 3,8 4,0
Liikuntavirasto 3,8 3,4
Kiinteistövirasto (ei Tilakeskus) 3,2 2,8
Sosiaali- ja terveysvirasto 2,9 2,9
HKL 0,9 1,9
Helen 1,3 1,1
Palmia 1,2 1,1
Helsingin Satama 1,5 0,9
Muut virastot ja laitokset 8,4 7,1
bullet5 Kaupungin ulkopuoliset 7,3 5,6

STARAN TULOSLASKELMA 2012-1016

Tuloslaskelma (1000 €) 2012 2013 2014 2015 2016
TUOTOT
Myyntituotot 119 209 109 325 102 435 105 458 102 617
Maksutuotot 501 613 373 393 452
Tuet ja avustukset 29 36 30 61 425
Vuokratulot 5 219 3 816 3 939 4 406 4 547
Muut tulot 1 006 550 617 562 538
Valmistus omaan käyttöön 114 223 105 407 96 444 96 164 99 034
Liikevaihto yhteensä 240 187 219 746 203 836 207 044 207 613
KULUT
Henkilöstökulut 79 260 79 491 76 032 75 757 74 437
Palvelujen ostot 110 874 94 902 83 041 85 543 85 625
Aineet ja tarvikkeet 33 865 29 076 26 143 26 819 28 001
Muut kulut 10 071 9 929 10 166 10 035 10 649
Kulut yhteensä 234 070 213 398 195 383 198 154 198 713
TOIMINTAKATE
Poistot 4 410 4 465 4 147 3 992 3 706
Tilikauden yli-/alijäämä 1 707 1 883 4 306 4 899 5 195

TOIMINNAN VOLYYMI YKSIKÖITTÄIN (LIIKEVAIHTO JA SISÄINEN MYYNTI)

Toiminnan volyymi (1 000 €) 2012 2013 2014 2015 2016
Kaupunkitekniikan rakentaminen 68 036 60 337 55 145 67 300 68 255
Kaupunkitekniikan ylläpito 81 661 74 699 68 352 69 916 67 787
Rakennustekniikka 70 516 67 782 64 473 60 700 54 164
Ympäristönhoito 7 551 7 517 7 653 7 802 6 399
Geopalvelu* 13 959 11 758 10 190  
Logistiikka 30 703 30 930 32 003 36 259 10 768

* Geopalvelu liitettiin kaupunkitekniikan rakentamiseen 1.2.2015.

HANKINNAT SÄHKÖISTYIVÄT

Stara laajensi hankintajärjestelmä Cloudian käyttöä kilpailutuksissa. Tavoitteena on, että Stara kilpailuttaa kesäkuuhun 2017 mennessä kaikki hankintansa sähköisesti. Starassa valmistaudutaan viemään sopimukset Cloudiaan.

Vuonna 2016 Stara valmistautui uuteen hankintalainsäädäntöön, joka välillisesti ohjasi myös Staran hallintomallipäätöstä. Kilpailutusten osalta hankintalain suurin muutos koski kansallisia kynnysarvoja, jotka nousivat sekä tavaroiden että palvelujen hankinnassa.

MUKAAN LASKEEN

Stara siirtyi vuoden 2017 alussa käyttämään kaupunkiyhteistä SAP-laskentajärjestelmää (Laske) oman SAP:in sijaan. Muutos oli suuri ja edellytti tiivistä yhteistyötä muun muassa rakennusviraston, kaupunginkanslian, taloushallintopalvelun ja järjestelmätoimittajan kanssa.

Staran ja rakennusviraston tarpeet toivat Laskeen uusia toiminnallisuuksia. Kehitystyö jatkuu vuonna 2017. Muutoksen yhteydessä yhdeksän Staran talousyksikön työntekijää siirtyi kaupungin taloushallintopalveluun Talpaan.

Staran asiakkuusstrategian keskeinen linjaus on yhdenmukaisuus asiakkaan suuntaan. Vuonna 2016 valmistui kaikille osastoille yhteinen rekisteri tarjouksille ja tilauksille asiakirjapohjineen.