Strategia

Helsinki ja Stara uudistuivat

Vuonna 2016 kaupunki valmistautui johtamisjärjestelmän suureen muutokseen. Stara jatkoi kehittämishankkeita, joita yhdisti pyrkimys kohti yhtenäisiä käytäntöjä ja sujuvampia prosesseja.

Stara jatkoi strategista kehittämistä, jonka painopisteitä olivat asiakaslähtöisyys ja kilpailukyvyn varmistaminen muutoksen keskellä. Syksyn 2016 aikana Staran organisoiminen liikelaitokseksi alkoi varmistua, ja kaupunginvaltuusto päätti asiasta 1.3.2017.

TAVOITTEENA YHTENÄISYYS

Yhteisen toimintajärjestelmän rakentaminen jatkui ja siihen liittyi myös harjoitusauditointi. Toimintajärjestelmässä kuvataan ydin- ja tukiprosessit, niiden mittaaminen ja vastuut sekä yhteiset toimintamallit. Tavoitteena on, että prosessit ovat selkeästi määriteltyjä, mitattuja ja tehokkaita.

Kaupungin johtamisjärjestelmän uudistus tuo isoja muutoksia Staran asiakasvirastojen organisoitumiseen. Asiakkuusstrategian keskeiseksi linjaukseksi vahvistui nykyisen kaupunkiasiakkaan hyvä palvelu ja tilaamisen helppouden varmistaminen.

Vuonna 2016 luotiin uusia yhteisiä asiakassuhteiden menettelytapoja, jotka liittyivät muun muassa asiakastapaamisiin sekä tarjouksiin ja tilauksiin. Muutoskyvyn ja osaamisen hankkeessa tehtiin pohjatyötä asiakasvastuiden ja vieraanvaraisuuden käytäntöjen selkiyttämiseksi. Työ näiden osalta jatkuu.

Viestinnän johdolla suunniteltiin asiakasviestintää muuttuneessa tilanteessa. Tavoitteena on viestiä yhä johdonmukaisemmin ja asiakaslähtöisemmin Staran palveluista.

Perinteisten tiedotteiden ja verkkouutisten sijaan asukasviestintä painottui yhä enemmän sosiaalisen median kanaviin, Instagramiin ja Facebookiin.

ASIAKAS- JA ASUKASTUTKIMUKSET

Vuosittain asiakkaiden ja yhteistyökumppanien keskuudessa tehty imago- ja asiakastyytyväisyystutkimus kertoi, että kokonaisuutena asiakkaat ja sidosryhmät puhuvat Starasta aiempaakin myönteisemmin.

Kaupunkituntemus on Staran kilpailuetu, jonka konkreettinen hyöty asiakkaalle on ajansäästö. Vahvuuksia ovat myös ammattitaito, vastuullisuus, tarpeita vastaava laatu sekä asiakaslähtöisyys. Kehittämisodotukset kohdistuvat edelleen hinnoitteluun, aikatauluista kiinnipitämiseen ja proaktiivisuuteen.

Stara teetti vuonna 2016 kolmannen tunnettuustutkimuksen asukkaiden keskuudessa. Internetpaneeliin vastasi 1 100 iältään 15–69-vuotiasta helsinkiläistä. Tutkimus paljasti, että Starasta on muutamassa vuodessa kasvanut kaupunkilaisten hyvin tuntema ja kunnalliseksi toimijaksi tunnistama rakentamispalveluiden tuottaja.

MUUTOSVALMIUTTA JA PROJEKTIOSAAMISTA

Muutoskyvyn ja -osaamisen valmennuksen ensimmäiseen vaiheeseen osallistui 39 Staran esimiestä ja asiantuntijaa. Valmennuksen yhdeksässä käytännönläheisessä projektityössä osallistujat tekivät laajasti yhteistyötä yli osastorajojen.

Hukkien tunnistamiseen ja karsimiseen tähtäävää Lean-osaamista tarjosi Green Belt -koulutus, johon osallistui 13 staralaista. Projektitöiden aiheita olivat muun muassa kiinteistönhoidon viikkokierrosten vaikuttavuuden parantaminen, kilpipalvelun tuotannonohjauksen tehostaminen ja läpimenoaikojen lyhentäminen logistiikan korjaamolla.

Vuonna 2016 Stara valmisteli 6Aika-strategian mukaista EAKR-verkostohanketta, jonka tavoitteena on yhdessä yrityskumppanien kanssa hyödyntää kuntien tuottamaa massadataa uusien palvelujen kehittämisessä. Helsingin ja Tampereen kaupunkien sekä Tampereen yliopiston kaksivuotisen hankkeen käytännön toteutus alkoi vuoden 2017 puolella.

KEHITTÄMISTÄ OSASTOILLA

Kaupunkitekniikan rakentamisen henkilöstö opiskeli uuden 3D-laserskannauslaitteiston käyttöä. Katujen ja puistojen monivaiheiset suunnittelumittaukset voidaan nyt toteuttaa kokonaan Staran omana työnä.

Rakennustekniikka vastaanotti yli 1 200 ammattitutkintoa, mikä on selvästi aiempaa enemmän. Yhteistyö ammattitutkintoja vastaanottavien oppilaitosten kanssa laajeni uusille toimialoille, kuten pintakäsittely- ja sisustusaloille sekä kiinteistöpalveluihin. Osasto järjesti koko henkilöstölle laatukoulutuksen toukokuussa 2016.

Rakennustekniikka pilotoi logistiikan kanssa tapoja tehostaa työmaiden hankintoja ja tavaroiden toimitusta työmaille. Metallitekniikka sai oikeuden käyttää kantavien teräsrakenteiden CE-merkintää.

Rakennustekniikan korjausrakentajat ottivat Mobilenote-tuotannonohjausjärjestelmän käyttöön vuoden aikana asteittain. Kännykän kautta käytettävän järjestelmän kautta jaetaan töitä, kirjataan työtunteja ja välitetään tietoa työn aloituksesta sekä valmistumisesta.

Logistiikka perusti kalustonhallintaan erikoistuneen tiimin osaksi sen tukipalveluja. Tiimi kehitti kalusto-omaisuuden hallintaa ja kalustotiedon jakamista digitaalisesti. Automaster-järjestelmä otettiin käyttöön ajoneuvokaluston huoltojen ja korjausten työnohjauksessa. Tavoitteena oli tiivistää ja vakioida töiden suorittamisen läpimenoaikoja sekä parantaa asiakaspalvelun laatua ja kustannusten ennustettavuutta.

Ympäristönhoidon palveluja tarkasteleva luonnonmukaisten alueiden ja kaupunginpuutarhan pitkän tähtäimen suunnittelu aloitettiin rakennusviraston kanssa vuonna 2016. Työ jatkuu vuonna 2017.

Vuosaaren tukikohdan rakentaminen alkoi maanrakennustöillä. Meri- ja saaristoalueiden tukikohta valmistui Siltavuorenrantaan. Tilahallintaohjelmiston tarpeellisuudesta tehdyn selvityksen perusteella päädyttiin tehostamaan jo käytössäsolevan Pakki-huoltokirjan käyttöä.